Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381(0) 32 343 721
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

Овчар Бања - најава нових улагања – будући нови туристички центар Србије

Овчар Бања - најава нових улагања – будући нови туристички  центар Србије

Изменама и допунама Плана генералне регулације се приступа по иницијативи ЈУ „Туристичка организација Чачка“ у циљу усаглашавања плана са Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура"&am

Изменама и допунама Плана генералне регулације се приступа по иницијативи ЈУ „Туристичка организација Чачка“ у циљу усаглашавања плана са Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ коју је донела Влада Републике Србије, као и стварања могућности за извођење многих пројеката који су у плану ЈУ „Туристичка организација Чачка“, а који до сада нису могли бити реализовани. Измене и допуне Плана генералне регулације су неопходне како не би дошло до застоја у развоју Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и туристичког потенцијала наведеног подручја.

Површина Овчар Бање на територији Чачка износи 31,85 ха, а планом је земљиште је подељено на површине јавне и остале намене.

У оквиру површина јавне намене планирани су саобраћајне површине, комунални садржаји, централне функције, бањско-здравствено-образовни, туристичко-едукативни и здравствени садржаји, као и јавне зелене површине, река и одводни канал у функцији ХЕ.

У оквиру зоне бањско-здравствено-образовни садржаји предвиђена је изградња медицинско-рехабилитационих, као и терапеутско-релаксационих центара. Такође, у оквиру овог сегемента планирана је и изградња Природњачког центра.

На површини намењеној туристичко-едукативним садржајима планирана је изградња визитор центра као и других садржаја туристичког карактера.

Планом је предвиђена делимична регулација реке Западне Мораве и то до одводног канала, док се низводно задржава природни постојећи ток. У зони корита Западне Мораве до одводног канала може се поставити стаза за кајакаше где се могу организовати такмичења у слалому и спусту.

У оквиру површина остале намене планирани су стамбено-туристички, спортско-рекреативни и бањско-здравствени садржаји.

У оквиру постојећег објекта старе железничке станице потребно је организовати садржаје туристичког карактера који ће се уклопити у видове туризма и ван обухвата овог плана (планинарење, планински бициклизам, лов и сл.)

У делу ове зоне планирана је искључиво изградња хотела високе категорије са 4 или 5 звездица, док је на осталим површинама могуће градити објекте других искључиво туристичких функција.

 Активираће се развој образовног туризма чији је један од циљева стицање конкретних знања кроз осмишљене програме, посебно намењене деци и младима у стицању функционалног знања и развоју креативности. Спа и велнес туризам развијаће се у Овчар Бањи, са планираним хотелским и бањским капацитетима, као и рекреативним садржајима. Комплетирање туристичке понуде захтева и уређење и инфраструктурно опремање аутокампа у Овчар Бањи, с обзиром да кампинг има узлазну тражњу на европском тржишту.

С обзиром на специфичност положаја и атрактивност планираних садржаја на предметном продстору, посебна пажња посвећена је пешачком и бициклистичком саобраћају. Пешачке површине у виду стаза, тротоара платоа и трга, планиране су дуж читавог простора у циљу безбедног кретања пешака као и могућности њиховог окупљања и организовања манифестација.

Системом бициклистичко-пешачких комуникација омогућено је повезивање свих садржаја обрађиваног простора са кључним правцима кретања. Мрежа пешачко-бициклистичких стаза и тротоара уз готово све колске саобраћајнице омогућава безбедност свих учесника у саобраћају.

 

Рани јавни увид у измене ПГР трајаће до 27. фебруара 2021. године